CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL AñO 2018 DESTINADAS AL SECTOR DEL TROTE

Inscripción, entre el 1 de Enero del 2018 y la fecha de solicitud, al LGTROT que hayan nacido en las Islas Baleares
Consulta posibles productos subvencionables

NORMATIVA:

Resolució FOGAIBA, ajuts al trot.

Presentació de sol.licituds

Requisits

Els senyalats a l'apartat tercer i quart de la convocatòria.

Documentació a presentar

a) Fotocòpia del NIF del sol·licitant, en cas de persones jurídiques.

b) Si n'és el cas, documentació acreditativa de la representació amb la qual se signa la sol·licitud.

c) Per als sol·licitants de les ajudes que es preveuen al punt 1.1. de l'apartat quart, identificació dels animals pels quals se sol·licita l'ajuda, d'acord amb el model de l'annex III que figura a la pàgina web del FOGAIBA.

d) En el cas d'agrupacions sense personalitat jurídica pròpia, s'ha d'aportar:

- Document en què es reflecteixin les normes o la reglamentació de funcionament que hagin subscrit tots els membres.

- Fotocòpia del NIF de l'agrupació, si se'n disposa. En cas que algun dels associats sigui una persona jurídica, ha d'aportar, a més, fotocòpia del NIF i del document acreditatiu de la seva representació.

- Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en què hi hagi constància expressa dels compromisos d'execució que assumeix cada un, així com el número de DNI i del compte bancari (24 dígits IBAN) de cada un d'ells.

- Nomenament d'un representant o apoderat únic de l'agrupació amb poder suficient per complir les obligacions que corresponen a l'agrupació com a beneficiària.

- Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en què s'hi faci constar el compromís de no dissoldre l'agrupació fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció que preveu l'article 22 del Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 57 i 60 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.


DOCUMENTOS


ANNEX I Sol·licitud ajuda Trot 2018.
ANNEX III Sol·licitud pagament ajuda Trot 2018

Termini màxim

Fins el dia 31/01/2019

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Ocm, d'Estat i de Pesca

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971787307 - Fax: 971176884